Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Ένα σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, έχει ως στόχους:

  1. Την δημιουργία δομών, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής,
  2. Την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, αναλύοντας, με ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα, την εσωτερική της οργάνωση και τις διαδικασίες της
  3. Την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα και 
  4. Την εξασφάλιση της επιβίωσής της και την σταθεροποίηση της επιτυχίας της

Σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στελέχωση της ομάδας διοίκησης με έμπειρα στελέχη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων τμημάτων που ταιριάζουν στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί πλέον η επιχείρηση, η αντικατάσταση ή ακόμη και κατάργηση των παλαιοτέρων μη λειτουργικών θέσεων και τμημάτων, η βελτίωση γραμμής παραγωγής προϊόντων ή ακόμα και η εξάλειψη γραμμών παραγωγής υψηλού κόστους και χαμηλής αποδοτικότητας.

Μία εταιρεία πρέπει να εξετάζει προσεκτικά όλες τις επιλογές της ώστε να υιοθετεί, τελικά, τη λιγότερο δαπανητή και πλέον ορθολογιστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η αξιοποίηση των επαγγελματικών υπηρεσιών ενός εξωτερικού συμβούλου, προσφέρει στην οικονομική διεύθυνση και στην γενική διοίκηση της εταιρείας την ευχέρεια για αντικειμενική αξιολόγηση της όλης κατάστασης, χωρίς σκοπιμότητες, υποκειμενικές κρίσεις και ενδοτμηματικές προτιμήσεις.

Η Financial Factor Consulting με την πολυετή εμπειρία της σε επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων θα εξετάσει και θα θέσει ενώπιον του διοικητικού της συμβουλίου την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας, και θα παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης είτε συγκεκριμένου προβληματικού τμήματος, είτε του συνόλου της εταιρείας. Το σχέδιο Αναδιοργάνωσης της FFC χωρίζεται σε 4 στάδια:

Στάδιο Α. Εκτίμηση τρέχουσας κατάστασης

Στο πρώτο στάδιο αναγνώρισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της εταιρείας σας, εξειδικευμένα στελέχη της FFC αναλαμβάνουν την συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων της εταιρείας. Στο τέλος του πρώτου σταδίου ετοιμάζεται έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων η οποία επικοινωνείτε με σαφή και απλό τρόπο στο ΔΣ και στα ενδιαφερόμενα στελέχη της εταιρείας.

Στάδιο Β. Αναγνώριση Στόχων Αναδιοργάνωσης και προετοιμασία Πλάνου Εργασιών

Σε στενή συνεργασία με τους συμβούλους της FFC, τα μέλη της Διοίκησης της εταιρείας αποφασίζουν με βάση τα στοιχεία της έκθεσης που τους έχει παρουσιαστεί ποιοί θα είναι οι στόχοι της αναδιοργάνωσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν. Οι σύμβουλοι της FFC θα σας παρουσιάσουν τρόπους επικοινωνίας των αλλαγών στα στελέχη της εταιρείας με σκοπό την μέγιστη συμμετοχή και την υποστήριξη τους στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης.

Στάδιο Γ. Εφαρμογή Πλάνου Εργασιών

Στο επόμενο στάδιο αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αξιόπιστου, εφαρμόσιμου, ευέλικτου, μετρήσιμου και αποτελεσματικού πλάνου εργασιών. Ένα ιδιαίτερα τεχνικό κομμάτι που απαιτεί την συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων συμβούλων της FFC. Το αποτέλεσμα θα είναι η ακριβή περιγραφή των ρόλων όλων των συμμετεχόντων, τι απαιτείται από τον κάθε συμμετέχοντα και την σωστή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών του σχεδίου.

Στάδιο Δ. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο αξιολογούνται τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα κατανέμονται σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, άμεσα και έμμεσα. Η FFC θα σας παρουσιάσει πίνακα αποτελεσμάτων με τους στόχους που είχαμε θέσει και το όφελος που έχουμε στην νέα κατάσταση.

Στην Financial Factor Consulting διαθέτουμε πλούσιο και επιτυχημένο ιστορικό αναδιάρθρωσης εταιρειών το οποίο εγγυάται την ακρίβεια της εκπόνησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και την βέλτιστη αποδοτικότητα της εφαρμογής του.